Tretman

logomedica.rs

U edukativnom kabinetu “Slovo i reč” sprovodimo:

 • individualne logopedske tretmane prilagođavajući ih potrebama deteta, a, po potrebi, za najbolji učinak tretmana, angažujemo i druge stručnjake
 • program rane stimulacije koji obuhvata reedukaciju psihomotorike i senzornu integraciju

Logopedski tretman

Logopedski tretman je proces usmeren ka prevenciji govorno-jezičkih smetnji i poremećaju, razvitku i rehabilitaciji (povraćaj) govorno-jezičkih sposobnosti.

LOGOPEDSKI TRETMAN  PRIMENJUJE SE U SVIM ŽIVOTNIM DOBIMA

Individualni logopedski tretmani se sprovode kod dece sa

 • razvojnom disfazijom (različiti stepeni odstupanja u razvoju receptivnog i ekspresivnog govora)
 • dislalijom (poremećaj artikulacije koji se ispoljava kroz nemogućnost, zamenu ili nepravilnost izgovora pojedinih glasova)
 • disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom ( teškoće u savladavanju tehnika čitanja, pisanja i računanja)
 • specifičnim smetnjama u učenju
 • mucanjem – poremećajima fluentnosti govora
 • dispraksijom (nemogućnost ili nepravilnost izvođenja voljnih pokreta mišića) i verbalnom apraksijom (nemogućnost izvođenja voljnih motornih pokreta oralne regije)
 • autizmom (karakteriše ga trijada oštećenja: odsustvo verbalne i neverbalne komunikacije, socijalne interakcije, nemogućnost imaginacije tj. igranje kobajagi igara)

Individualni logopedski tretmani sprovode se kod odraslih sa

 • afazijama – poremećajima komunikacije nastalim usled moždnog udara ili traumatskog oštećenja mozga
 • poremećajem artikulacije
 • mucanjem

Reedukacija psihomotorike


Reedukacija psihomotorike je metod kojim dete putem pokreta spoznaje sebe, druge i svet koji ga okružuje. Tokom izvođenja vežbi svaki pokret, kao i svaki osećaj i osećanje koje ga prati, bivaju nazvani rečju, kako bi psihomotorna aktivnost postala deo svesti. Važno je napomenuti da se uvek polazi od onog nivoa komunikacije sa realnošću koji je najviše očuvan kod deteta. Na primer kada se radi sa detetom sa teškom mentalnom retardacijom ili sa detetom sa izraženim primarnim autizmom, sa decom koja pokazuju izrazitu anksioznost mora se početi od senzomotornih aktivnosti (masaža, hidroterapija i sl.).

Postoje opšte i specifične vežbe reedukacije psihomotorike. Vežbe opšte reedukacije psihomotorike podeljene su u 10 grupa:

 • Vežbe za doživljaj telesne celovitosti
 • Vežbe za doživljaj gestualnog prostora
 • Vežbe za otkrivanje objektivnog prostora
 • Vežbe za uočavanje i stabilizovanje latralizovanosti i vežbe za usmeravanje latralizovanosti
 • Vežbe za uočavanje prisustva drugog
 • Vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljvanje pokreta
 • Vežbe za koordinaciju pokreta
 • Vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova
 • Vežbe za kontrolu impulsivnosti
 • Vežbe za procenu trajanja i orijentaciju u vremenu

Reedukacija psihomotorike,preko opštih i specifičnih vežbi koristi se kod dece:

 • sa smetnjama u razvoju govora i jezika i smetnjama u učenju (razvojna dislalija, razvojna disfazija, disleksija, disgrafija, diskalkulija…)
 • sa usporenim i disharmoničnim razvojem (razvojna disharmonija)
 • sa tikovima
 • sa kašnjenjem u razvoju motorike (dispraksija)
 • sa pervazivnim razvojnim poremećajima (autizam, Asperger…)
 • sa poremaćajem pažnje i hiperaktivnošću (ADD, ADHD)

Opšta psihomotorna reedukacija primenjuje i tamo gde se primenjuju specifični tretmani, ona deluje na ličnost u celini, dok se specifični pristupi usmeravaju ka sasvim uskim područjima ličnosti.
Vežbe se inače prilagođavaju sposobnostima svakog deteta. Mogu se raditi individualno ili u manjim grupama.


Senzorna integracija


Senzorna integracija podrazumeva obradu različitih informacija koje dobijamo preko čula. SI nam omogućava da spojimo sve delove u celinu što se dešava spontano pri normalnom funkcionisanju čula. Kod dece koja imaju poremećaj senzorne integracije može se javiti preosetljivost na određene nadražaje (na zvukove, svetlo) ili smanjena osetljivost. Kod ove dece često su prisutni poremećaji koordinacije pokreta, problem održavanja ravnoteže, te dete može delovati trapavo, nespretno… Mogu se javiti smetnje u razvoju govora ili jezika.  Deca deluju zbunjeno,  odbijaju da učestvuju u aktivnostima ili zakasnelo reaguju, propuštaju detalje ili obraćaju na njih previše pažnje…Tretman senzorne integracije podrazumeva izlaganje različitim vestibulanim, taktilnim, proprioceptivnim stimulacijama, kroz igru, u cilju poboljšanja funkcionisanja mozga, poboljšanja procesuiranja informacija i brzine reakcije, kao i boljeg upravljanja informacijama koje dete dobija putem čula.


Savetodavni rad

Savetodavni rad podrazumeva  stručno vođenje kroz proces dijagnostikovanja, intervencije, tretmana, i evaluaciju tretmana. Cilj našeg kabineta je da uputi roditelje na podsticanje govorno – jezičkog razvoja u porodičnom okruženju i po potrebi sugerisanje da se obratite nekom drugom stručnjaku ukoliko naša ekspertiza nije dovoljna.