Usluge

Edukativni kabinet “Slovo i reč” pruža sledeće usluge

  • Logopedska dijagnostika i tretman dece i odraslih
  • Savetodavni rad sa roditeljima
  • Ranu intervenciju i stimulaciju
  • Trijažno testiranje za upis u školu i vrtić
  • Reedukacija psihomotorike
  • Senzorna integracija
  • Floor time metod
  • Priprema za školu, razvoj fine motorike, grafomotrike…